Co je to zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, kterou správce (zpracovatel) systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Znaky, jimiž je pojem zpracování vymezen, jsou demonstrativní. Zpracování se může týkat jak jednotlivé informace, tak jejich souboru.

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy