Jaké plynou z GDPR výhody pro občany?

Jedním z hlavních cílů přijetí právní úpravy je posílení práv subjektů údajů (občanů). To je vyjádřeno především právem na přístup, výmaz, opravu, právem být zapomenut, omezit zpracování a přenositelnost údajů a právem vznést námitku.

Na základě práva na přístup je občanovi umožněno provést kontrolu zákonnosti zpracování jeho osobních údajů. Typickými příklady práva na přístup jsou informace o zdravotním stavu nebo informace o trestním stíhání osoby.

Zcela novým institutem je právo na výmaz osobních údajů. Znamená, že občan má právo žádat po zpracovateli (správci) bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů, neboť:

  • byly zpracovány protiprávně,

  • nejsou třeba pro účel, pro který byly zpracovávány,

  • byl souhlas s jejich zpracováním odvolán a další důvod zpracování absentuje,

  • byly zpracovány přes námitku proti zpracování ze strany občana,

  • nebyl udělen souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů,

  • tak stanovila právní povinnost vyplývající z právního předpisu.

Právo být zapomenut

je rozšířeným vyjádřením práva na výmaz, neboť spočívá v provedení přiměřených kroků k vymazání veškerých odkazů na osobní údaje občana a jejich kopií směrem do minulosti.

Za účelem posílení práv občanů a zvýšení jejich kontroly nad svými osobními údaji je možné v případě automatizovaného zpracování osobních údajů získat ty osobní údaje, které občan poskytl správci, a to ve strukturovaném, jednoduchém, strojově čitelném a běžně používaném formátu tak, aby je mohl poskytnout jinému správci.

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy