Naše obchodní společnost GDPR Solutions a.s., zahájila spolupráci s pojišťovací makléřskou společností All Group spol. s.r.o. Mezi pojistné produkty této makléřské společnosti patří i pojištění proti porušení Nařízení GDPR a ochrana proti kybernetickým rizikům.

Po kompletním zajištění souladu Vaší obchodní společnosti s Nařízením GDPR jsou zde stále faktory (zaměstnanci, hackerské útoky atd.), které není bohužel žádné nařízení schopno ovlivnit. Z tohoto důvodu se naše obchodní společnost rozhodla nabízet, ve spolupráci s partnerskou makléřskou společnosti ALL GROUP spol. s.r.o., jako doplňkový produkt ke svým službám, pojištění GDPR a kybernetických rizik.

Pojištění GDPR a kybernetických rizik Vás může ochránit před:

 • Sankcemi uloženými dozorovým orgánem.
 • Náklady na právní poradenství pro jednání v rámci regulatorního řízení.
 • Náhradou újmy 3. stranám a náklady právního zastoupení, vzniklé z neoprávněného nakládání s osobními údaji, důvěrnými informacemi, a to i pro Vaše subdodavatele.
 • Újmou 3. stranám v důsledku zničení, zkreslení či poškození osobních dat v počítačovém sytému včetně odcizení IT vybavení.
 • Náklady na oznámení.
 • Náklady na znalce v oblasti kybernetika, při podezření na neoprávněné vniknutí do systémů společnosti.
 • Náklady na nápravu pověsti společnosti i dobrého jména jednotlivce v případě, že dojde k porušení předpisů o ochraně osobních údajů.
 • Náklady na obnovu elektronických dat.
 • Zveřejnění digitálního obsahu, v jehož důsledku dojde k neúmyslnému narušení autorského práva, plagiátorství, zásahu do soukromí, či zásahu do pověsti právnické osoby nebo důstojnosti fyzické osoby.
 • Ztráty vzniklé vydíráním prostřednictvím počítačové sítě.
 • Ztráty způsobené výpadkem počítačového systému v důsledku selhání zabezpečení.